Obvestilo št. 1

Stečajna upraviteljica družbe NOLIK d.d. – v stečaju obvešča, da se bo na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 24.7.2015, ki je postal pravnomočen dne 11.8.2015, vršila prodaja premoženja  stečajnega dolžnika v skladu s 1. točko 2. odstavka 346. člena ZFPIPP in sicer posameznih postavk opreme, katere ocenjena likvidacijska vrednost je nižja od 15.000,00 EUR.

Katalog opreme, ki je na prodaj na osnovi sklepa sodišča z dne 24.7.2015, je dostopen na spletni strani stečajnega dolžnika www.nolik.si, podstran » objave ».

Ogled opreme je možen v času od 15.9. – 25.9.2015 po predhodni najavi g. Treven Romanu, vsak delovnik od 9 – 14 ure na telefon 041 437 434.

Zainteresirani kupci bodo lahko po opravljenem ogledu svojo namero za nakup posamezne postavke premoženja posredovali stečajni upraviteljici v obliki pisne ponudbe, v kateri mora biti naveden opis opreme, inventarna številka in ponujena cena ( neto ) za odkup. Stečajni dolžnik je DDV zavezanec in bo pri izdaji računa zaračunal tudi 22 % davek na dodano vrednost.

Zbiranje ponudb po potekalo do vključno 2.10.2015 ( zadnji dan oddaje na pošto ). Ponudbe je potrebno poslati na naslov upraviteljice ALENKA GRIL s.p., Lorbekova 19, 2341 LIMBUŠ, s pripisom » PONUDBA NOLIK ».

Posamezno premoženje bo z neposredno pogodbo prodano ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

 

Limbuš, 14.9.2015